สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี Office of the Permanent Secretary, Prime Minister Office

 วันที่ 13 ธันวาคม 2559

 1452 View

ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก 
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Government House, 1 Pissanulok Road 
Dusit 
Bangkok 10300
Tel 0 2282 5377 
Fax 0 2282 5131
www.opm.go.th
Update : 2014-11-14 14:44:59

เอกสารดาวน์โหลด

1567 Web Chat

_+

1567 Web Chat