แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
องค์การเภสัชกรรม
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมอนามัย
ทั้งหมด: 310 รายการ (16 หน้า)

1567 Web Chat

_+

1567 Web Chat